Metaversumi

Metaversumi (engl. metaverse) on monelle käsitteen tasolla tuttu asia, joka ainakin lehtiotsikoiden valossa muuttaa kaiken. Metaversumi tarkoittaa käytännössä virtuaaliuniversumia, joka koostuu pysyvistä ja jaetuista 3D-virtuaalitiloista ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista, jotka sitten linkittyvät yhdeksi yhteiseksi interaktiiviseksi virtuaaliseksi maailmaksi. Jos hiuksia lähdetään halkomaan, voidaan käsitteellä viitata myös yksittäisiin virtuaalimaailmoihin tai jopa Internetiin kokonaisuutena.

Muotisanana metaversumia käytetään paljon, joten käsitteen rajaus on matkan varrella hieman hämärtynyt. Joka tapauksessa, metaversumista puhuttaessa puhumme yleensä virtuaalitodellisuudesta sekä virtuaalitodellisuuden ja oikean todellisuuden yhteennivoitumisesta. Tämän lisäksi metaversumia on luonnehdittu myös perinteisen internetin jatkajaksi. Metaversumi tulee olemaan jatkossa yhä isommassa roolissa meidän jokaisen elämässä.

Metaversumi – Historia

Ajatus metaversumista on kypsynyt hiljalleen ja se on saanut vaikutteita useista populaarikulttuurin ilmiöistä ja fiktiosta. Metaversumin inspiraatioina on tällä jetkellä pidetty esimerkiksi kirjallisuuden teoksia, kuten 80-luvulla julkaistu William Gibsonin teos Neurovelho sekä 90-luvun alussa julkaistu Neal Stephensonin teos Snow Crash.

Varsinainen sysäys kohti metaversumia saanee juurensa kuitenkin videopeleistä, jotka jakavat useita ominaisuuksia metaversumikäsityksen kanssa. Esimerkiksi multiverse-virtuaalipelit ovat jo hyvin lähellä metaversumin käsitettä. Metaversumin kehityksen historia nivoutuu puolestaan tiukasti yhteen teknologian sekä virtuaalitodellisuuden innovaatioiden kanssa. 

metaversumi

Metaversumi ja erilaiset sovellukset

Kuten jo aiemmin sivusimme, metaversumin ensimmäiset sovelluskohteet löytyvät pääsääntöisesti videopeleistä kuten CS:GO, Habbo Hotel, World of Warcraft, Minecraft ja Fortnite. Sittemmin metaversumilla on tosin tarkoitettu paljon laajempaa käsitettä ja esimerkiksi virtuaalimaailma Second Lifen luoja Rosendalen mukaan metaversumit ovat vapaasti käännettynä “kolmiulotteinen Internet, jonka väestö koostuu oikeista ihmisistä”, jolloin multiversumi on vielä näitä videopelejä suurempi käsite, jonka laajuutta ei ehkä vielä tässä vaiheessa voi täysin ymmärtää. 

Metaversumi ei kuitenkaan kiinnosta ainoastaan peliyhtiöitä, vaan myös sosiaalinen media on metaversumin yksi mielenkiintoinen sovelluskohde. Tästä syystä esimerkiksi Facebook julkaisi vuonna 2021 sosiaalisen virtuaalisen todellisuuden maailman Facebook Horizon, joka sysäsi liikkeelle huomattavia brändiuudistuksia ja muutoksia yhtiön toiminnassa.

Facebook ei ole kuitenkaan ainoa metaverse-ajatuksesta kiinnostunut suuryhtiö, vaan lisäksi esimerkiksi Microsoft on joitakin vuosia sitten ostanut siipensä alle virtuaalitodellisuuteen erikoistuneen yhtiön, jonka siivittämänä Microsoft on integroinut avatar-hahmoja Microsoft Teamsiin, jolloin kokouksia voisi järjestää virtuaalitodellisuudessa. Tällaisilla metaversumin sovelluksilla pyritään lisäämään työn tuottavuutta ja tekemään työympäristöistä interaktiivisempia. Tällaisilla uudistuksilla lienee paikkansa maailmassa, jossa etätyöstä on tullut uusi normaali. Myös esimerkiksi opetuksessa virtuaalitodellisuuden ja metaversumin interaktiivisuus voi olla suuri etu. 

Metaversumi sekä fyysinen teknologiapohja

Metaverse mahdollistuu vasta, kun sillä on riittävä teknologinen pohja, joka koostuu tietokoneista ja älylaitteista kuten älypuhelimista. Tämän lisäksi metaversumin mahdollistajana toimii VR-lasit sekä muu vastaava tekniikka, eli virtuaalitodellisuuden mahdollistavat koneet ja laitteistot.

Tällä hetkellä merkittävä osa metaversumin kehityksestä tapahtuu juurikin vr-tekniikkaa optimoimalla siten, että lopputulos olisi mahdollisimman realistisen tuntuinen. VR-laitteista pyritäänkin valmistamaan mahdollisimman kevyitä, helppokäyttöisiä ja realistisia niin, että niiden hinta pysyisi maltillisena ja kuluttajille saavutettavana.

Metaversumi sekä ohjelmistopohja

Sen lisäksi, että metaversumia kehitetään laitteistoa kehittämällä, tapahtuu suuri osa kehitystyöstä muun muassa metaversumin mahdollistavien ohjelmistojen parissa. Merkittävä osa ohjelmistokehityksestä nojaa virtuaalitodellisuuden kehittämiseen realistiseen suuntaan, mikä vaatii paljon esimerkiksi 3D-mallintamista.

Ohjelmistokehittämisen ongelmaksi on kuitenkin tunnistettu metaversumin pirstaleisuus, sillä metaversumin kehittäminen tapahtuu usein hyvin rajatuissa projekteissa, joiden yhdistäminen toisiinsa voi olla hankalaa. Tämä ei sovi täysin siihen metaversumin käsitteeseen, jonka mukaan kyseessä olisi internetin jatke. Ohjelmistokehitys on kuitenkin hyvällä mallilla, vaikkakin vielä melko alkutekijöissään. Tulevaisuudessa tilanne voi olla hyvin erilainen ja ohjelmistosovellukset mitä jännittävimpiä.

metaverse

Metaversumin tunnetut ongelmakohdat

Kuten millä tahansa kehitysvaiheessa olevalla hankkeella, myös metaversumilla on ongelmakohtansa.

Laajasti tunnistettuja ongelmia metaversumin nykyisessä muodossa ja kehityksessä ovat ainakin:

Yksityisyys

Yksityisyys on tunnistettu metaversumin ongelmakohdaksi siksi, että sen kehitystyö tapahtuu pitkälti kaupallisten voittoa tavoittelevien yritysten toimesta, joilla on vääjäämättä intressejä kerätä asiakkaistaan ja palvelujen käyttäjistä dataa. Dataa tarvitaan toki metaversumin jatkokehitykseen, mutta tiedoilla on myös merkitystä kaupallisessa mielessä.

Esimerkiksi Facebookista polveutunut Meta Platforms aikoo käyttää asiakkaista kerättyjä tietoja kohdennettuun markkinointiin, mikä on monella varmasti tuttu käytäntö yhtiön sosiaalisen median palveluista. Asiakkailta kerättyjen tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin on ongelmallista, sillä se johtaa kysymyksiin esimerkiksi misinformaation levittämiseen liittyvistä ongelmista ja henkilökohtaisen yksityisyyden häivyttämisestä. Datan kerääminen on erityisen ongelmallista myös siksi, että kerättävää dataa on metaversumissa huomattavasti enemmän kuin tavan internetissä.

Tämä johtaa yhä tarkempaan käyttäjän analyysiin, jolloin asiakas voidaan profiloida hyvin tarkasti. Tuskin kukaan meistä rakastaa ajatusta 1:1 henkilöprofiilista itsestään, jota voitaisiin hyödyntää lukemattomilla eri tavoilla myös kaupallisiin tarkoituksiin. Siksi metaversumin kehitys vaatisi myös yhteiset pelisäännöt yksityisyyden riittävän säilymisen vuoksi.

Käyttäjäturvallisuus 

Metaversumin jäljitellessä oikeaa todellisuutta virtuaalitodellisuuden myötä, siihen liittyy monia samankaltaisia ongelmia joita “oikean elämän” rikollisuus ilmentää. Virtuaaliympäristöjen todenmukaistuessa nopeasti, niiden käyttäjä ja niissä aikaa viettävä voi altistua erilaisille rikollisuuden muodoille kuten ahdistelulle ja väkivallalle. Metaversumi voi käsittää käyttäjiä, joiden aikeet ovat huonoja esimerkiksi väkivallan ja metaversumivarallisuuden väärinkäytösten suhteen. Täten esimerkiksi lasten turvallisuus metaversumissa on tärkeä huomioida.

Metavesumin käyttäjäturvallisuuteen liittyvät myös samat ongelmalliset ulottuvuudet kuin sosiaalisen median kontekstissa. Mitkä ovat esimerkiksi metaversumin vaikutukset henkilön psyykkeeseen ja mielenterveyteen? Internet-riippuvuus sekä riippuvuus erilaisista sosiaalisen median alustoista ovat laajalti tunnistettuja ongelmia, joiden voi olettaa kumuloituvan myös metaversumin tasolle.

Myös esimerkiksi videopeliriippuvuus voi olla metaversumin kontekstissa tunnistettava ongelma. Tämän lisäksi metaversumilla voi olla haitallisia vaikutuksia käyttäjien fyysiselle terveydelle, mikäli virtuaalitodellisuus passivoi käyttäjäänsä oikeassa elämässä. 

Toteutettavuus

Myös toteutettavuus on metaversumin kannalta ongelmakohta, vaikkakin kyseessä on ehkä ennemminkin hidaste kuin este nykyteknologian päivittyessä ja tehostuessa päivä päivältä. On kuitenkin totta, että mikäli metaversumista povataan tulevaisuudessa internetin jatketta, vaatii tämä sellaisia tietokonetehoja, joita ei tällä hetkellä ole valjastettavissa virtuaalitodellisuuden ja metaversumin tarpeisiin.

Toteutettavuus on ehdottomasti mielenkiintoinen spekulaation aihe, mutta todellisuudessa toteutettavuus ja teknologian edistyminen tulevat todennäköisesti kehittymään yhteisevoluutiossa innovaatiosta innovaatioon. Teknologia on kehittynyt viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti ja nopea kehityskulku jatkunee vastaisuudessakin. 

Sosiaaliset ongelmat

Metaversumin kehitykselle on ladattu paljon odotuksia interaktiivisuudesta tasa-arvoiseen virtuaaliympäristöön, jossa ajanvietto on mukavaa hyvässä hengessä viihteestä nauttien. Koska metaversumin kehittämiselle on kuitenkin suuria kaupallisia intressejä, on virtuaalitodellisuuden kehitystä myös kritisoitu laajasti sosiaalisesta näkökulmasta.

Mahdollisia sosiaalisia ongelmia ovatkin jo edellä sivuttujen seikkojen lisäksi esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien huononeminen sekä ennakkoluulojen ja syrjinnän ilmentyminen osana virtuaaliympäristöjä. Huoli sosiaalisista ongelmista kiteytyykin virtuaalitodellisuusmarkkinoiden kaupallisiin intresseihin, jolloin palvelujen varsinaiset käyttäjät tarpeineen ja oikeuksineen voivat jäädä kakkoseksi. Täten metaversumia kehitettäessä ja uusia teknologioita ja ohjelmistoja adaptoitaessa on ensisijaisen tärkeää arvioida muutoksia myös kriittisesti, jotta kaikilla on hyvä olla metaversumissa.

Metaversumiutopioissa nousee usein esiin myös scifi-skenaarioiden kaltaisia tilanteita, joissa vanhainkodit, joissa perhe ei enää viitsi vierailla, korvataan virtuaalitodellisuuslaitoksilla, joissa ärsykkeet ja tunne-elämä tukahdutetaan keinotekoisella todellisuudella. Toisena vaihtoehtoisena ääriskenaariona nähdään usein myös kansanterveyden nopea heikkeneminen aiemmin tuottavien kansalaisten vaipuessa passiiviseen virtuaalitodellisuuskoomaan, jonka ärsykkeet ovat mielekkäämpiä kuin maailman, jossa fyysisesti elämme.

Nämä sosiaaliset ongelmat ovat kuitenkin hyvin kaukaahaettuja science fictionin ilmentymiä, vaikkakin näiden kauhuskenaarioiden kritiikissä on terää. Todellisuudessa sosiaalista deprivaatiota oikeassa elämässä aiheuttavan valheellisen metaversen ja “oikean elämän” vastakkainasettelu lienee turhaa, ja kyseessä on vääjäämättä mielenkiintoinen sovellus, joka antaa käyttäjilleen paljon. On kuitenkin erittäin tärkeää, että metaversumia kehitetään käyttäjille turvalliseksi tilaksi kritiikistä oppimalla. 

Metaversumin yhteys nykyteknologioihin ja kryptoihin

Metaversumin kehitys on suoraan riippuvainen teknologian kehityksestä, sillä virtuaalitodellisuutta ei voi olla ilman sen mahdollistamaa teknologiapohjaa. Meistä jokainen on varmasti jossakin vaiheessa törmännyt viime vuosina erilaisiin oheistuotteisiin, joissa komeilee kirjainyhdistelmä VR (ja emme tietenkään puhu nyt valtion rautateistä), yleisimpänä erilaiset VR-lasit, joiden avulla pyritään nostamaan uudelle tasolle esimerkiksi mobiilipelikokemus.

Metaversumin yhteys teknologian kehitykseen on kuitenkin paljon monisyisempi, ja oikeastaan kyseessä on eräänlainen yhteisevoluutio, jossa sekä teknologia, että metaversumi kehittyvät yhtäaikaisesti. Kehittyvää teknologiaa vaaditaan sekä metaversumin pohjaksi, että sen laajentamiseksi sekä parantamiseksi laadullisesti. Täten hyvin moni teknologian ala on joko suoranaisesti tai epäsuorasti yhteydessä metaversumin kehitykseen. 

Mielenkiintoinen metaversumin ja teknologian yhteenliittymä tapahtuu kryptovaluutatkin mahdollistavan lohkoketjuteknologian kanssa uuden NFT-teknologian (engl. Non-fungible token) myötä. Käytännössä NFT:t tarkoittavat tekniikkaa, jossa lohkoketjua hyödynnetään virtuaalisten kohteiden yksilöimiseen, sekä niiden omistussuhteiden kirjaamiseen. Tämä saattaa kuulostaa haastavalta, mutta tarkoittaa käytännössä sitä, että NFT:n mahdollistavat asioiden omistamisen metaversumissa.

Tämäkin saattaa pelkästään konseptin tasolla kuulostaa kaukaa haetulta ja merkityksettömältä, mutta todellisuudessa kyseessä on hyvin merkittävä virtuaaliympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa esimerkiksi virtuaalisten tapahtumien järjestämisen tai asioiden ostamisen, kun metaversumin palveluilla ja hyödykkeillä onkin mitattava arvo. Siispä, pelkästään metaversumin luominen teknologian kehityksen seurauksena ei riitä, vaan siitä tulee myös tehdä paikka, jossa ihmiset haluavat viettää aikaa. Tämä vaatii metaversumiin soveltuvaa ja sen käyttäjiä kiinnostavaa palveluverkkoa, jota NFT:t ja siten myös lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutat ovat osaltaan mahdollistamassa.

Onko metaversumi pelkkä trendi-ilmiö vaiko vääjäämätön osa tulevaisuutta?

Metaversumi ei ole mikään hetken huumasta ja tulevaisuuden utopioista käsin ammennettu käsite, vaan itse asiassa niin vakavasti otettava ilmiö, että eräs maailman merkittävin Facebook-nimellä tunnettava yhtiö muutti nimensä hiljattain Meta-muotoon aikomuksenaan muovata yrityksestä metaversumiyhtiön.

Hanke ei ole mitään pientä puuhastelua, vaan tavoitteisiinsa yltääkseen Meta kertoi aikeistaan palkata 10 000 työntekijää Euroopasta metaversumin kehittämiseksi. Tämän lisäksi metaversumikehitykseen investoidut rahasummat ovat olleet sekä tämän yhtiön, että monien muiden alan yritysten tapauksessa huimia. Investointeja tuskin tehtäisiin, jos metaversumimarkkinoita ei nähtäisi lupaavina ja tulevaisuudessa suurina. 

Vaikka metaversumin ensimmäiset ilmentymiset ovat oikeastaan scifistä peräisin, on metaverse muuttunut todella vakavasti otettavaksi ilmiöksi ja omiksi markkinoikseen, joiden suuntaviivoja muotoillaan parhaillaan. Metaversumi vaikuttaa varsin luontevalta jatkumolta mobiili-internetille, sillä metaverse mahdollistaa entistä paremmat puitteet yhteydenpitoon verkon välityksellä. 

metaversumi-suomessa

Aika ennen ja jälkeen metaversumin

Metaversumin tapauksessa turha “oikean elämän” ja virtuaalitodellisuuden vastakkainasettelu kannattaa ehkä unohtaa, vaikkakin kritiikki on aina palvelujen muotoutumisen ja käyttäjäturvallisuuden kannalta tärkeää. Siksi emme ehkä vielä povaisi ja ennustaisi maailmaa “metaversumin jälkeen”, sillä ehkä tässä vaiheessa odotukset intellektuellin elämän siirtymisestä yksinomaan metaversumiin ovat hieman kaukaahaettuja.

On kuitenkin totta, että virtuaalitodellisuuden markkinat ja sisällöt kasvavat päivä päivältä ja tulevaisuuden palvelurakenne voi olla hyvin erilainen metaversumin mahdollistamana. Ankaran vastakkainasettelun sijaan virtuaalitodellisuus ja metaversumi tulevat mitä luultavimmin tulevaisuudessa integroitumaan yhteiskunnassa yllättävillekin osa-alueille, ja moni näistä palveluista tulee helpottamaan ja viihdyttämään eloamme rutkasti.

Oli kyse sitten interaktiivisemmista ja tasa-arvoisemmista oppimisen mahdollisuuksista tai viihdyttävimmistä ja realistisemmista videopeleistä, metaverse voi tuoda elämäämme paljon eikä teknologian pelon kannata antaa voittaa.

Usein kysytyt kysymykset

Metaversumi tarkoittaa käytännössä virtuaaliuniversumia, joka koostuu pysyvistä ja jaetuista 3D-virtuaalitiloista, jotka sitten linkittyvät yhdeksi yhteiseksi interaktiiviseksi virtuaaliseksi maailmaksi. Jos hiuksia lähdetään halkomaan, voidaan käsitteellä viitata myös yksittäisiin virtuaalimaailmoihin tai jopa Internetiin kokonaisuutena.

Kuten millä tahansa kehitysvaiheessa olevalla hankkeella, myös metaversumilla on ongelmakohtansa. Ne liittyvät esimerkiksi yksityisyyteen, käyttäjäturvallisuuteen, sosiaalisiin ongelmiin sekä toteutukseen.